لیست مدیران

امتیاز مدیران کل گروه اصلی مدیر انجمن
AdministratorAli@php مدیران کل همه انجمن ها
Founder & AdministratorMeis@M مدیران کل همه انجمن ها
امتیاز مدیران انجمن گروه اصلی مدیر انجمن
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.
امتیاز تیم افزونه گروه اصلی مدیر انجمن
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.
امتیاز تیم قالب گروه اصلی مدیر انجمن
Styles Teamvahidmaster تیم قالب -
امتیاز تیم پشتیبانی گروه اصلی مدیر انجمن
Moderatorircfc مدیران همه انجمن ها
Support Teamm.sevrus.m تیم پشتیبانی
Support Teamphoenix تیم پشتیبانی
امتیاز گروه VIP گروه اصلی مدیر انجمن
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.