امکانات نسخه 3.1 – نمود بیشتر تکنولوژی CSS3

یکی از امکانات نسخه 3.1 استفاده از تکنولوژی CSS3 در قالب هاست. CSS3 جدیدترین تکنولوژی روز زبان CSS میباشد که زیبایی خاصی به سیستم مدیریت محتوی وب مستران میبخشد.
جایگزینی خمیدگی گوشه های تصاویر با سیستم CSS3 از امکانات تایید شده نسخه 3.1 phpBB میباشد که تیم طراح قالب مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. ضمنا این کار باعث کاهش حجم قالب ها نیز خواهد شد.

منبع:
forum32/