به طور کلی باید این دو فایل را به phpBB اضافه کنید :

 

  • aboutus.php (در این مثال این نام را انتخاب کرده ایم)
  • aboutus_body.html (در این مثال این نام را انتخاب کرده ایم)

در طول آموزش سعی خواهیم کرد که صفحه ی درباره ما را ایجاد کنیم که میتواند هر صفحه دیگری باشد،

 

ادامه آموزش در لینک زیر:

http://www.php-bb.ir/forum/articles-learning-f51/phpbb-t13.html