آموزش تغییر قوانین انجمن هنگام ثبت نام کاربران برای phpBB

 

سلام ، همواره یکی از خواسته های مدیران تغییر قوانین انجمن در صفحه ثبت نام کاربران بوده است با آموزش زیر میتوانید قوانین ثبت نام انجمن خود را تغییر دهید.

 

گام اول:

وارد Cpanel شوید.

آموزش تغییر قوانین انجمن هنگام ثبت نام کاربران برای phpBB

 

سلام ، همواره یکی از خواسته های مدیران تغییر قوانین انجمن در صفحه ثبت نام کاربران بوده است با آموزش زیر میتوانید قوانین ثبت نام انجمن خود را تغییر دهید.

 

گام اول:

وارد Cpanel شوید.

 

ادامه مطلب را در لینک زیر بیابید.

http://www.php-bb.ir/forum/articles-learning-f51/phpbb-t123.html