مود کاربردی تنظیمات ورود کاربران و مدیران برای phpBB

 

توضیحات:

توسط این مود تنظیمات جدیدی برای مدیرکل در مرکز مدیریت بوجود خواهدآمد که میتواند نحوه ورود کاربران و مدیران را به سایت مشاهده و یا تنظیم نماید.
تصویر:

Zoom in (real dimensions: 1249 x 541)
Zoom in (real dimensions: 1249 x 865)

دانلود:

http://www.phpbb.com/customise/db/download/id_81961