افزونه بسیار قدرتمند تقویم برای phpBB

 

توضیحات:

توسط این افزونه شما یک تقویم بسیار قوی برای انجمن خود خواهید داشت که امکانات فوق العاده ای برای شما فراهم خواهد کرد.

 

تصاویر:

http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/month_view.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/week_view.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/day_view.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/event_view.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/create_post_view.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/next_events_on_index.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/week_on_index.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/acp_calendar_settings.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/acp_manage_event_types.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/acp_edit_event_type.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/acp_delete_event_type.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/user_permissions.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/moderator_permissions.jpg
http://phpbbcalendarmod.com/screenshots/3_6_08/admin_permissions.jpg

 

 

دانلود:

پیوست:

phpbb_Calendar_0_1_1.rar [155.06 KiB]