طراحی 80%
محتوا 63%
رسانه اجتماعی 70%
استراتژی 95%
عملکرد 58%
رسانه اجتماعی 70%
استراتژی 95%
عملکرد 58%
طراحی 80%
محتوا 63%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%