طراحی ۸۰%
محتوا ۶۳%
رسانه اجتماعی ۷۰%
استراتژی ۹۵%
عملکرد ۵۸%
رسانه اجتماعی ۷۰%
استراتژی ۹۵%
عملکرد ۵۸%
طراحی ۸۰%
محتوا ۶۳%
توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%
توسعه ۹۰%
طراحی ۸۰%
بازاریابی ۷۰%